Menu

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pomorskog muzeja Orebić

Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu javnog natječaja raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Pomorskog muzeja Orebić.

 

 1. Ravnatelj/ica Pomorskog muzeja Orebić u Orebiću (dalje u tekstu: Muzej) imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

 1. Za ravnatelja/icu Muzeja može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, imenovati osoba koja ima završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 Glede stručne spreme uvjetima zadovoljava i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj  djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 45/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15 i 131/17).

 1. Uz prijavu, na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:

    -     životopis s opisom dosadašnjeg rada,

    -     dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta),

    -     dokaze o radu u muzeju od najmanje pet godina ili radu u kulturi, znanosti ili 

          obrazovanju od najmanje 10 godina (preslika ugovora, rješenja ili       

          potvrde poslodavca),

 • dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu/e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

-     prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679. Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati/kinje izričito su suglasni da se njihovi podaci mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU Ll19 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46lEZ.

 1. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

            Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u radni odnos prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03, 148/13 i 39/18) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužan/a se je u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 1. Sukladno čl. 41. stavku 1. Zakona o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) ovaj natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici Muzeja, a ukoliko ista ne bude dostupna, onda na mrežnoj stranici Općine Orebić, te u „Narodnim novinama“.
 2. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.
 3. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u pisarnici Općine Orebić, na adresu: Obala pomoraca 24, 20250 Orebić, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja/icu Pomorskog muzeja Orebić“.
 4. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 5. Odluku o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja donosi načelnik Općine Orebić.
 6. Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o rezultatima natječaja u roku 45 dana od dana isteka natječajnog roka.
 7. Kandidatima/kinjama se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.
 8. Prije donošenja odluke o imenovanju ravnatelja/ce Muzeja tražit će se od kandidata/kinje uvid u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz točke 3. ovog natječaja.

 

Klasa: 611-04/23-01/01

Urbroj: 2117-17-2-23-01

Orebić, 21. lipnja 2023. godine

                                                                                                              Općina Orebić

Objavljeno u „Narodnim novinama“

 1. 67/2023 od 21. lipnja 2023.