Menu

Natječaj za radno mjesto Domar

Na temelju članka 18. Statuta Pomorskog muzeja Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić" br. 10/2018) i članka 46. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog muzeja Orebić od 24.veljače. 2023. godine (Urbroj:319/2023) ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić raspisuje

N a t j e č a j

Za radno mjesto DOMAR
-1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 mjeseca


UVJETI:

 • Stručna sprema: SSS, strukovna ili obrtnička škola
 • Poznavanje rada na PC-u,
 • Poznavanje najmanje jednog stranog jezika,
 • Položen vozački ispit " B" kategorije

Posebni uvjeti:

 • spremnost na rad u smjenama

Opis poslova:

 • prema pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada PMO, za radno mjesto domara

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

Motivacijsko pismo,

 • Životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja,
 • Dokaz o stručnoj spremi,
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • Dokaz o nekažnjavanju ( ne stariji od 30 dana)
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije

Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat/kinja predočit će dokumenatciju u izvorniku/ ovjerenoj preslici. Priložena dokumentacija se ne vraća.

Prijava/ motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti. Prijavom na natječaj kandidati/kinje dozvoljavaju Pomorskom muzeju Orebić da prikuplja, koristi i obrađuje njihove osobne podatke samo u svrhu provedbe natječajnog postupka, a sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. , stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. (NN82/08).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu za Natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Popunjenom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.

Osobe koje podnesu nepotpune i /ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.

O izvršenom izboru kandidata kandidati će biti obaviješteni.

Prijave na Natječaj s potpunom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"Za natječaj za radno mjesto Domar – ne otvaraj."
na adresu: POMORSKI MUZEJ OREBIĆ, Trg Mimbelli 12, 20250 OREBIĆ, isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na web stranici Pomorskog muzeja Orebić.

Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni elektronskim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen dana 13. lipanj 2023. na oglasnoj ploči i web stranici PMO i otvoren je do 22. lipanj godine.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani na razgovor.

 

Ravnateljica
Prof. Vesna Suhor

Orebić, dana 13. lipanj 2023. godine