Menu

Natječaj za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA

Na temelju članka 18. Statuta Pomorskog muzeja Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić" br. 10/2018) i članka 46. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog muzeja Orebić od 31. 10. 2018. godine (Urbroj:11/2018) ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić raspisuje

N a t j e č a j
Za radno mjesto KUSTOS/KUSTOSICA
-1 izvršitelj na određeno vrijeme,za prijem u radni odnos u trajanju od tri mjeseca

 

UVJETI:
- VSS
– Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( NN br. 123/2003, 198/2003, 105/2004, 174/2004, 2/2007, 46/2007,45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/ 2014, 60/2015 ),
– 4 godine radnog iskustva
– Poznavanje rada na PC-u,
– Poznavanje najmanje jednog stranog jezika,

Opis poslova:
-prema pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada PMO, za radno mjesto kustosa.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
– Motivacijsko pismo,
– Životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja,
– Dokaz o stručnoj spremi,
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– Dokaz o ukupnom radnom stažu ( ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO-a),
– Dokaz o nekažnjavanju ( ne stariji od 6 mjeseci)


Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. , stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. (NN82/08).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu za Natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Popunjenom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.
Osobe koje podnesu nepotpune i /ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
O izvršenom izboru kandidata kandidati će biti obaviješteni.
Prijave na Natječaj s potpunom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:
"Za natječaj za radno mjesto KUSTOS" – ne otvaraj.
na adresu:
POMORSKI MUZEJ OREBIĆ, Trg Mimmbelli 12, 20250 OREBIĆ, isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na web stranici Pomorskog muzeja Orebić.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen dana 4. ožujka 2019. na oglasnoj ploči i web stranici PMO, te na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 12.ožujka 2019. godine.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete mogu biti pozvani na razgovor.

 

Ravnateljica
Prof. Vesna Suhor

Orebić, dana 01. ožujka 2019. godine