Menu

Natječaj za radno mjesto muzejski tehničar

POMORSKI MUZEJ OREBIĆ
Trg Mimbelli bb
20250 OREBIĆ

Na temelju članka 18. Statuta Pomorskog muzeja Orebić ("Službeni glasnik Općine Orebić" br. 10/2018) i članka 46. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog muzeja Orebić od 31. 10. 2018. godine (Urbroj:11/2018) ravnateljica Pomorskog muzeja Orebić raspisuje

                                                                          N a t j e č a j

Za radno mjesto MUZEJSKI TEHNIČAR

-1 izvršitelj na određeno vrijeme, za prijem u radni odnos u trajanju od tri mjeseca na pola radnog vremena

 UVJETI

  • SSS
  • 1 godine radnog iskustva
  • Poznavanje rada na PC-u,
  • Poznavanje najmanje jednog stranog jezika,


Opis poslova:

-prema pravilniku o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada PMO, za radno mjesto muzejskog tehničara

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

  • Motivacijsko pismo,
  • Životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja,
  • Dokaz o stručnoj spremi,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  • Dokaz o ukupnom radnom stažu ( ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podatcima evidentiranim u evidenciji HZMO-a),
  • Dokaz o nekažnjavanju ( ne stariji od 6 mjeseci)

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. , stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.  (NN82/08).
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidat/kinja  koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu za Natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Popunjenom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu iste.
Osobe koje podnesu nepotpune i /ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Natječaj.
O izvršenom izboru kandidata kandidati će biti obaviješteni.
Prijave na Natječaj s potpunom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

                "Za natječaj za radno mjesto Muzejski tehničar – ne otvaraj."

na adresu:
POMORSKI MUZEJ OREBIĆ, Trg Mimmbelli 12, 20250 OREBIĆ, isključivo preporučenom poštom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o raspisivanju Natječaja na web stranici Pomorskog muzeja Orebić.
Kandidati će o rezultatima Natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen dana  1. lipanj 2022. na oglasnoj ploči i web stranici PMO i otvoren je do  8. lipanj 2022. godine.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete mogu biti pozvani na razgovor.

 

Ravnateljica
Prof. Vesna Suhor 

Orebić, dana 1. lipanj 2022. godine